Connect with us

Бизнес

Фирми и служители в неплатен отпуск от засегнатите сектори с безлихвени кредити до 1500 лв

Публикувана

на

До 1500 ле­ва без­лих­вен кре­дит мо­же да по­лу­чи все­ки, кой­то е в неп­ла­тен от­пуск за­ра­ди из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние. Хо­ра­та тряб­ва да кан­ди­дат­стват пред тър­гов­ски­те бан­ки с тру­до­вия си до­го­вор. Пе­ри­о­дът за връ­ща­не на то­зи без­лих­вен за­ем е до ня­кол­ко го­ди­ни, об­яс­ни ми­нис­тър Емил Ка­ра­ни­ко­лов.

От Бъл­гар­ска­та бан­ка за раз­ви­тие съ­об­щи­ха, че уве­ли­че­ни­е­то на ка­пи­та­ла й е в про­цес на под­го­тов­ка от бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство. Чрез не­го Б­БР ще из­да­де га­ран­ции на тър­гов­ски­те бан­ки за от­пус­ка­не­то на за­е­мен ре­сурс как­то за фир­ми­те, та­ка и за слу­жи­те­ли­те в неп­ла­тен от­пуск от за­сег­на­ти­те сек­то­ри. След то­ва ще стар­ти­рат схе­ми­те по га­ран­ци­он­ни­те прог­ра­ми за без­лих­ве­ни­те за­е­ми за фи­зи­чес­ки­те ли­ца, как­то и га­ран­ти­ра­не­то на кре­ди­ти за биз­не­са пред тър­гов­ски­те бан­ки. То­ва ще бъ­де офи­ци­ал­но опо­вес­те­но чрез сред­ства­та за ма­со­ва ин­фор­ма­ция и на ин­тер­нет-стра­ни­ца­та на Б­БР.

„500-те ми­ли­о­на в Б­БР те ще бъ­дат га­рант и ще пок­ри­ват при един кре­дит до 25% от не­го. То­ва ре­ал­но ще сти­му­ли­ра час­тни­те ин­вес­ти­то­ри и бан­ки­те да из­ва­дят 2,5 ми­ли­ар­да ле­ва, ко­и­то ще вля­зат в бъл­гар­ска­та ико­но­ми­ка“, ка­за Емил Ка­ра­ни­ко­лов.

vlastta.bg

Facebook Comments Box
Реклама
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Advertisement

Facebook

Календар

октомври 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Advertisement