Connect with us

България

Местни избори 2023: България избира кметове на общини, на райони и общински съветници

Публикувана

на

Над 6 млн. българи са призовани днес в избирателните секции, за да определят в чии ръце да бъде местната власт в следващите четири години.

Изборният ден започна в 7 ч. и приключва в 20 ч., като може да бъде удължен до 21 ч., ако пред секцията има негласували избиратели. На местните избори не се образуват секции и не се гласува в чужбина.

Броят на избирателните секции е общо 12 299, от които 442 подвижни избирателни секции. За местния вот са разпечатани около 20 млн. хартиени бюлетини. На изборите няма да се гласува с машини, след като в петък Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение във всички избирателни секции да се гласува само с хартиена бюлетина.

Най-дългите бюлетини са тези за Столичната община – 60 сантиметра. Втора по дължина е бюлетината за общински съветници в Община Варна. Най-широки са бюлетините за общински съветници, а за кмет на община ще бъдат малко по-тесни. Най-тясна е бюлетината за кмет на кметство, като дължината е различна в зависимост от регистрираните листи. Най-дългото наименование на местна коалиция е в Димитровград – 318 знака.

Днес има избор на 35-има кметове на райони – 24-ма в София, шестима в Пловдив и петима във Варна; 265 кметове на общини; 3041 кметове на кметства и 5053 общински съветници.

Общо 30 203 са кандидатите за общински съветници, като през 2019 г. те са били 29 433. За кметове на общини са регистрирани 1355 кандидати. За кметове на кметства са регистрирани 6915 кандидати. За кметове на райони са регистрирани 445 кандидати, като от тях мъже са 339 и 106 са жени, по данни на ЦИК към 16:00 часа на 27 октомври. Най-много са мандатите за общински съветници в Столичната община – 61. Най-малкият брой мандати е 11, в 47 общини, предава БТА.

За участие в местния вот в ЦИК са регистрирани 58 партии и девет коалиции. На местно ниво има регистрирани местни коалиции и инициативни комитети. Номерата на местните коалиции и независими кандидати в бюлетината следват номерата на партиите и коалициите, съгласно поредността на вписване на заявленията в регистъра на общинските избирателни комисии.

По данни на ЦИК, публикувани на сайта на комисията, броят на избирателите в избирателните списъци за гласуване е 6 038 622 души.

На места в страната днес се гласува с четири вида бюлетини- бюлетини за кмет на община, бюлетина за общински съветници, бюлетина за кмет на район и бюлетина за кмет на кметство.

Бюлетината за кмет на община съдържа наименованието на общината, както и номера на изборния район. В лявата ѝ страна са посочени наименованията на политическите формации, включително на местните коалиции, възможността за независим кандидат, както и „Не подкрепям никого“. Номерата на формациите се намират в средата на бюлетината, а в дясната ѝ страна се посочват трите имена на кандидата от дадена формация.

Бюлетината за общински съветници съдържа номера и наименованието на общината, полета за номерата и наименованието на политическите формации, наименованието за местна коалиция, за името на независим кандидат, ако е издигнат такъв, както и опция „Не подкрепям никого“. Вдясно от имената и номерата на политическите формации има номера за гласуване по преференция.

Бюлетината за кмет на район съдържа наименованието на общината, района, както и номера на изборния район. В лявата ѝ страна са посочени наименованията на политическите формации, включително на местните коалиции, опцията за независим кандидат, както и „Не подкрепям никого“. Номерата на формациите се намират в средата на бюлетината, а в дясната ѝ страна се посочват трите имена на кандидата от дадена формация.

Бюлетината за кмет на кметство съдържа наименованието на общината, кметството, както и номера на изборния район. В лявата ѝ страна са посочени наименованията на политическите формации, включително на местните коалиции, опцията за независим кандидат, както и „Не подкрепям никого“. Номерата на формациите се намират в средата на бюлетината, а в дясната ѝ страна се посочват трите имена на кандидата от дадена формация.

Гласуване

Избирателите се допускат един по един в избирателната секция от Секционната избирателна комисия (СИК), съгласно Методическите указания на ЦИК.

Избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикалка, пишеща със син цвят. В параваните за гласуване има табло, на което са изписани имената и номерата в кръгче на кандидатите за съответния вид избор.

В помещението за гласуване избирателите трябва да заявят за кои избори искат да упражнят правото си на глас, след което да получат от СИК съответните бюлетини за видовете избори.

Член на СИК откъсва по една хартиена бюлетина от кочаните с бюлетините за общински съветници и за кметове на община/район/кметство. Членът на СИК сгъва всяка бюлетина по начин, че горният ѝ край да опира в чертата под последното поле с квадратчето „Не подкрепям никого“, без да се закрива полето с номера на бюлетината в долния край и перфорацията над него, които остават видими, като местата за полагане на печатите от СИК остават от външната видима страна на бюлетината. След това сгъва още веднъж всяка хартиена бюлетина по същия начин, като номерът на бюлетината и перфорацията в долния край остават видими, а положеният печат остава от външната страна на бюлетината. Поставя печат на гърба на всяка хартиена бюлетина и ги подава на избирателя.

Избирателят застава зад паравана за гласуване, за да упражни своя вот. След като гласува, избирателят сгъва хартиените бюлетини и ги подава на член на комисията, който сверява дали номера върху всяка бюлетина съответства на номера в съответния кочан. След това, без да ги разгъва, задължително поставя втори печат върху гърба на всяка хартиена бюлетина.

Забранено е да се разгъва сгънатата хартиена бюлетина при поставяне на печата на гърба ѝ и при откъсване на отрязъка. Членът на СИК подава хартиените бюлетини на избирателя. Избирателят пуска бюлетините в избирателната кутия за хартиени бюлетини, подписва се в избирателния списък в съответната графа и получава документа си за самоличност.

Ако избирателят сгреши при попълването на хартиената бюлетина, той има право да поиска втора бюлетина, но само веднъж за всеки вид избор. Членът на СИК взема сгрешената хартиена бюлетина, без да я разгъва, и надписва върху гърба ѝ „сгрешена“.

Документите за самоличност, с които могат да гласуват избирателите

При гласуването избирателите удостоверяват самоличността си пред СИК с лична карта или личен (зелен) паспорт (само за родените до 31.12.1931 г. включително).

Не се допуска гласуване със свидетелство за управление на МПС или международен паспорт.

Ако личната карта е с изтекъл срок, повредена или избирателят заяви, че е изгубена, унищожена, открадната или в процес на издаване, той трябва да представи на СИК оригинално удостоверение за издаване на лични документи, издадено от съответното районно управление на МВР. След като избирателят гласува и се подпише в избирателния списък, членът на СИК отбелязва върху удостоверението „гласувал в избирателна секция №… на 29 октомври 2023 г.“ и удостоверението се връща на избирателя. В случай че избирателят не представи удостоверение, същият не се допуска до гласуване.

Избирателите, граждани на друга държава членка на Европейския съюз гласуват с лична карта или паспорт и удостоверение за пребиваване. Техните имена трябва да са вписани в Част ІІ на избирателния списък, където СИК вписва личния номер, номера на личната карта или паспорт и номера на удостоверението за пребиваване и датата на издаване, посочена в него. Удостоверението за пребиваване се задържа от СИК докато избирателят гласува и се връща след полагане на подпис в избирателния списък.

Избирател с увредено зрение или затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване, може да поиска и да посочи придружител, който да го подпомогне при гласуването.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК/НЕЛК. В случай, че представи документ с изтекъл срок, следва да се съобрази разпоредбата на чл. 101б, ал. 2 от Закона за здравето за удължаване на валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение.

При гласуването СИК отбелязва в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя трите имена и ЕГН на придружителя. Придружителят не се подписва в избирателния списък, но данните на придружителя се вписват и в Списъка за допълнително вписване на придружителите. След гласуването придружителят се подписва само в този списък и получава документа си за самоличност.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис, член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ на избирателния списък и в протокола на СИК.

След приключване на гласуването списъкът за допълнително вписване на придружителите се подписва от председателя и секретаря на СИК.

Не могат да бъдат придружители членове на СИК, представители на партия, коалиция, инициативен комитет, застъпници, наблюдатели. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

Жалби и сигнали във връзка с гласуването

ЦИК публикува на страницата си телефони за контакт в изборния ден за подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва: 0885 926 505 и 0885 613 507.

Недействителни бюлетини

Ако избирателят покаже своя вот, заснеме вота си или представи хартиена бюлетина с несъответстващ номер на номера в кочана, тази бюлетина не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора хартиена бюлетина и не се допуска да гласува.

При заснет вот и показан вот СИК незабавно обявява хартиената бюлетина за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Хартиената бюлетина се унищожава с надпис „Недействителна по чл. 227 ИК“ (заснет вот) или „Недействителна по чл. 228 ИК“ (показан вот).

При несъответствие на номера на хартиената бюлетина с номер в кочана тази бюлетина се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

vlastta.bg

Facebook Comments Box
Продължете четенето
Реклама
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Advertisement

Facebook

Календар

април 2024
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Advertisement

Популярни