Connect with us

България

Хороскоп за днес – успехи за Скорпион

Публикувана

на

ОВЕН

Неделя е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реално погледнато, днес дър­жи­те в ръ­це­те си ня­кои въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва ре­а­ли­за­ция, до­го­во­ри­ра­не на но­ва дей­ност или по­доб­ря­ва­не на ра­бот­на­та си сре­да – из­рас­т­ва­не в де­ло­ви и ли­чен сми­съл и съз­да­ва­не на бла­го­със­то­я­ние.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те в неделя ще имат не­о­чак­ва­но доб­ро раз­ви­тие на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та в служ­ба­та. Ня­кои от вас ве­ро­я­т­но днес ще пъ­ту­ват. Ще про­ве­де­те ус­пеш­ни кон­так­ти, къ­де­то ще ви бъ­де пред­ло­же­но де­ло­во ан­га­жи­ра­не по от­но­ше­ние на фи­нан­со­ви въп­ро­си. В се­мейс­т­во­то са въз­мож­ни скан­да­ли.

БЛИЗНАЦИ

Денят га­ран­ти­ра ус­пех в де­ла­та на Близ­на­ци­те. Не тряб­ва да про­пус­ка­те ни­то ед­на въз­мож­ност за ре­а­ли­за­ция на пла­но­ве­те си, ко­и­то са лес­но осъ­щес­т­ви­ми чрез про­веж­да­не на кон­так­ти. При ня­кои от вас не е из­к­лю­че­на по­ка­на за ра­бо­та в чуж­би­на. Ще по­лу­чи­те съ­вет от пре­кия си на­чал­ник.

РАК

Ус­пе­шен ден е неделя за ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот. За не­ра­бо­те­щи­те денят иг­рае роля на про­фе­сио­нал­но въз­раж­да­не – днес мо­же­те да на­ме­ри­те ра­бо­та. Си­гур­но раз­ви­тие имат фи­нан­со­ви­те де­ла при Ра­ци­те днес. Оче­рта­ват се по­куп­ки за до­ма. Бъ­де­те по-ак­тив­ни в контак­ти­те си.

ЛЪВ

Днес ня­кои от вас ще дейс­т­ват драс­тич­но в сфе­ра­та на про­фе­си­о­нал­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти, не го пра­ве­те, ще пос­лед­ват неп­ри­я­т­нос­ти. Въз­мож­нос­ти­те ви днес са доб­ри и вие мо­же­те да дик­ту­ва­те об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, ко­е­то ви да­ва пре­дим­с­т­во. Дейс­т­вай­те по пъ­тя на раз­би­ра­тел­с­т­во­то.

ДЕВА

В неделя ак­ти­ви­зи­рай­те уси­лия­та си пре­дим­но в де­ло­ва­та об­ласт. За лич­ния и лю­бов­ния жи­вот трябва да бъ­де­те тър­пе­ли­ви и да из­ча­ка­те. Се­га има­те сво­бо­ден път за фи­нан­со­ви реа­ли­за­ции, ка­то ще бъ­де­те по­ка­не­ни за та­ки­ва от ва­ши прия­те­ли. Не пред-прие­май­те да­лечни пъ­ту­ва­ния.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те пре­жи­вя­ват един дос­та не­у­дов­лет­во­ри­те­лен пе­ри­од, пре­ми­на­вай­ки през по­ре­ди­ца от неп­ри­я­т­нос­ти в службата. Ре­а­лис­ти­те меж­ду вас ще се ор­га­ни­зи­рат, тъй ка­то неделя пред­по­ла­га доб­ро раз­ви­тие на де­ла­та ви. Не са из­к­лю­че­ни но­ви кон­так­ти с хо­ра с  въз­мож­нос­ти.

СКОРПИОН

Неделя е изу­ми­те­лен ден за мно­зи­на, той е ус­пе­шен и се ха­рак­те­ри­зи­ра с при­до­бив­ки за вас. Проб­ле­ми ще има­те със сре­щи­те си –  въз­мож­но е да не се със­то­ят. Ус­пе­хи­те ви днес ще бъ­дат свър­за­ни с де­ло­ва­та ви дей­ност и про­фе­си­о­нал­на ак­тив­ност. Може да разчитате на приятели.

СТРЕЛЕЦ

На­пи­ра­щи­те вът­реш­ни про­ти­во­ре­чия ви тлас­кат ту към раз­съж­де­ние по да­ден въп­рос, ту към не­съг­ла­сие със съ­щес­т­ву­ва­ща­та ре­а­л­ност. Ще от­х­вър­ли­те от се­бе си не­ре­ши­тел­ност­та са­мо ако се раз­ка­е­те за ня­кои неп­ра­вил­ни ва­ши пос­тъп­ки. Определено до­бър про­фе­си­о­на­лен ден.

КОЗИРОГ

Днес ще по­лу­чи­те съ­ве­ти, с кои­то е по-доб­ре да се съоб­ра­зи­те и да ги след­ва­те. То­ва е по­ка­за­тел за ус­пе­шен ден. Без уси­лия мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те кон­так­ти, кои­то доп­ри­насят за раз­шир­ява­не на дей­нос­тта ви. Доб­ри се­мей­ни от­но­ше­ния. При някои ще се за­дъл­бо­чат лю­бов­ни­те кон­так­ти.

ВОДОЛЕЙ

В неделя Во­до­ле­и­те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат в пъ­лен син­х­рон с на­ме­ре­ни­я­та си. Де­нят е из­пъл­нен с къс­мет за вас и дей­ност­та ви ще бъ­де ус­пеш­на, ка­то ще на­ме­ри­те из­раз във всич­ко, с ко­е­то сте ан­га­жи­ра­ни. Ин­те­лек­ту­а­л­ци­те и творците измеж­ду вас ще ре­а­ли­зи­рат го­лям ус­пех.

РИБИ

Ри­би­те днес са дос­та пред­вид­ли­ви и то­ва е си­гу­рен по­ка­за­тел за спра­вя­не със служебните за­да­чи­ за де­ня. По­ря­дък ца­ри в де­ла­та ви днес, но съ­що­то тряб­ва да съ­о­б­ра­зи­те и за сре­щи­те си. Въз­мож­но е по­ра­ди го­ля­ма­та ви ан­га­жи­ра­ност да за­къс­не­е­те и да про­пус­не­те важ­но виж­да­не.

Facebook Comments
Реклама
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Advertisement

Facebook

Календар

март 2021
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Advertisement